Algemene voorwaarden

Cocoon Software Technology BV

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden van Cocoon Software Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hulswitweg 14 te Haarlem. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtshandeling van Cocoon Software Technology B.V. en op iedere Overeenkomst met Cocoon Software Technology B.V.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen steeds de hiernavolgende betekenis, waarbij het niet uitmaakt of deze termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld, dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt:

1.1 Account: een account van Klant zoals te ontsluiten via de website van Cocoon.
1.2 Cocoon: Cocoon Software Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hulswitweg 14 te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer: 34342726.
1.3 Content: alle informatie, waaronder gegevens, documenten en materialen, die Klant en Gebruikers op enigerlei wijze via het Portaal ter beschikking stelt of uitwisselt waaronder maar niet beperkt tot mediabestanden en Persoonsgegevens.
1.4 Dienst(en): de specifieke dienst die Cocoon met de Klant overeenkomt, beschreven in de Offerte of Overeenkomst(en), die bestaat uit het op afstand beschikbaar stellen en houden van het Portaal.
1.5 Gebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon die door Klant geautoriseerd is om gebruik te maken van de Dienst.
1.6 IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede en rechten op knowhow.
1.7 Offerte: een aanbod van Cocoon per mail of per post tot het leveren van een Dienst of Diensten. In het aanbod wordt in ieder geval beschreven wat bij de Dienst inbegrepen is en welke vergoeding de Klant bij aanvaarding van het aanbod verschuldigd zal zijn.
1.8 Overeenkomst: de afspraken tussen Cocoon en Klant die onder andere (maar niet uitsluitend) voortvloeien uit de Offerte(s) en op grond waarvan de Dienst geleverd wordt, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.
1.9 Partij/Partijen: Klant en Cocoon afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk.
1.10 Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon.
1.11 Portaal: de door Cocoon geleverde internettoepassing die ziet op digital asset management en waarop Klant en Gebruikers onder meer Content ter beschikking kunnen stellen of uitwisselen.
1.12 Schriftelijk: Onder Schriftelijk valt naast beschreven papier ook e-mail, communicatie via het Account en communicatie per fax, mits de integriteit van het bericht en de identiteit van de ontvanger voldoende vaststaat.
1.13 SLA: een Service Level Agreement zoals overeen te komen of gekomen tussen Klant en Cocoon ten behoeve van de Dienst en waarin specifieke niveaus van dienstverlening zijn uitgewerkt.
1.14 Website: de website www.use-cocoon.nl van Cocoon en onderliggende pagina’s.

Artikel 2. Offertes & aanbiedingen
2.1 Offertes mogen door Cocoon per e-mail worden toegezonden aan Klant en Klant is gerechtigd om per email akkoord te geven op Offertes van Cocoon.
2.2 Offertes of andere aanbiedingen van Cocoon zijn vrijblijvend en blijven uiterlijk tot 30 dagen na de datum, zoals vermeld op de Offerte, geldig. Voor andere aanbiedingen geldt dat deze geldig blijven tot uiterlijk 30 dagen na de datum waarop het betreffende aanbod is gedaan.
2.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Cocoon niet gebonden aan een, door een potentiele Klant gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van Cocoon.
2.4 Enige door Cocoon kenbaar gemaakte levertijden of andere termijnen voor prestaties aan de zijde van Cocoon zijn slechts indicatief. Overschrijding van de voornoemde levertijden of termijnen geeft een (potentiële) Klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
2.5 Enige door Cocoon kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
2.6 Cocoon kan niet aan een Offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Overeenkomsten & rangorde
3.1 Overeenkomsten tussen Cocoon en Klant komen slechts tot stand wanneer de Klant akkoord gaat met een Offerte, Overeenkomst of ander aanbod van Cocoon.
3.2 Overeenkomst komen tot stand voor de duur zoals beschreven in de Overeenkomst, bijbehorende Offerte of ander aanbod van Cocoon. Bij gebreke hiervan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.
3.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt de duur van Overeenkomsten met een bepaalde duur steeds stilzwijgend verlengd met de duur van 12 kalendermaanden tenzij een der Partijen tenminste drie kalendermaanden tegen het einde van de Overeenkomst Schriftelijk opzegt.
3.4 Een Overeenkomst kan slechts met instemming van beide Partijen Schriftelijk gewijzigd worden.
3.5 Ieder der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is, met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien en zodra:
de andere Partij in staat van faillissement is verklaard;
de andere Partij surseance van betaling is verleend;
één der Partijen is ontbonden of geliquideerd.
3.6 Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, heeft Cocoon het recht de uitvoering van alle met de betreffende Klant gesloten Overeenkomsten op te schorten of te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van Cocoon op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
3.7 In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
de SLA, indien deze separaat door Partijen is overeengekomen;
de Overeenkomst;
deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Toegang tot de Dienst
4.1 Cocoon zal Klant zo snel mogelijk na inwerkingtreding van de Overeenkomst de URL van het Portaal en de toegang tot het Portaal verstrekken, afhankelijk van de door Klant gekozen authenticatiemethode. Hiermee kunnen de Gebruikers, al dan niet via gebruikmaking van een Account, gebruikmaken van de Dienst.
4.2 Cocoon, Klant en de Gebruikers zijn verplicht alle gebruikerscodes en wachtwoorden geheim te houden.
4.3 Cocoon is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikerscodes of wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat Gebruikers die inloggen met een gebruikerscode en wachtwoord daarvoor toestemming hebben van de desbetreffende Klant. Zodra Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat gebruikerscodes of wachtwoorden bekend zijn bij onbevoegden, dient Klant Cocoon daarvan onverwijld in kennis te stellen. Klant vrijwaart Cocoon tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan dit door derde gebruiken van de Dienst.

Artikel 5. Gebruik van de Dienst
5.1 Cocoon verleent hierbij aan Klant voor de duur van de Overeenkomst een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op gebruik van de Dienst.
5.2 Klant kan het gebruiksrecht als in het vorige lid bedoeld sublicentieren aan Gebruikers die op hun beurt een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht krijgen de Dienst te gebruiken.
5.3 Klant is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer van de Dienst. Klant draagt zelf zorg voor de ingebruikneming van de Dienst, de juiste instellingen van de Dienst en de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan. Klant en haar Gebruikers hebben een werkende internetverbinding, een randapparaat (zoals pc, laptop of smartphone) met een (redelijk recente versie van) een gangbare webbrowser nodig voor gebruik van de Dienst. Cocoon kan specificeren welke internetverbinding, randapparatuur en webbrowser wel en niet worden ondersteund.
5.4 Klant staat ervoor in dat de Gebruikers te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen bepaald is in deze Overeenkomst. Klant is dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat door de Gebruikers van de Dienst wordt gemaakt. Klant zal gepaste maatregelen nemen om misbruik te detecteren en zo mogelijk te voorkomen.
5.5 Klant vrijwaart Cocoon voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door Klant of de Gebruikers op enigerlei wijze onrechtmatig is en alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de Overeenkomst door Klant of Gebruikers.

Artikel 6. Consultancy
6.1 Partijen kunnen overeenkomen dat Cocoon op consultancy basis advies aan Klant verstrekt of andere dienst verleent. Een dergelijke consultancyovereenkomst dient schriftelijk gesloten te worden, Cocoon zal zich ervoor inspannen dat zij haar consultancydiensten als goed opdrachtnemer en overeenkomstig de consultancyovereenkomst verleent. Consultancydiensten worden verleend op basis van een inspanningsverplichting, ook als Cocoon een bepaald resultaat heeft toegezegd.
6.2 Als Partijen zijn overeengekomen dat de consultancydiensten gefaseerd worden verleend, is Cocoon gerechtigd de aanvang van een fase uit te stellen tot Klant het resultaat van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.3 Cocoon is uitsluitend gehouden de aanwijzingen van Klant met betrekking tot consultancydiensten op te volgen als dat van te voren schriftelijk is overeengekomen, de uitvoering daarvan, geen extra werkzaamheden met zich meebrengt en de aanwijzingen redelijk zijn en tijdig zijn gegeven.
6.4 Als is overeengekomen dat consultancydiensten door een bepaalde persoon worden verleend, is Cocoon niettemin bevoegd deze persoon, nadat zij Klant daarvan in kennis heeft gesteld, te vervangen door een andere persoon.

Artikel 7. Content
7.1 De Gebruikers bepalen welke Content met behulp van het Portaal worden opgeslagen en uitgewisseld. Cocoon neemt geen kennis van deze Content. Klant is ervoor verantwoordelijk dat de Content die Gebruikers opslaan en uitwisselen via het Portaal rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Cocoon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opslaan of uitwisselen van gegevens via het Portaal. Klant draagt er in het bijzonder zorg voor dat Gebruikers zich onthouden van het opslaan en/of (doen) verspreiden van Content die in strijd is met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen Content die:
smadelijke, lasterlijke, beledigende, racistische, discriminerende of haatzaaiende informatie bevat,
kinderpornografie of bestialiteit betreft,
inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrechten, of anderszins onrechtmatig is jegens rechthebbenden,
een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie,
hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat, waarvan Klant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
overlast of storingen kan veroorzaken bij andere Klanten van Cocoon of andere internetgebruikers,
kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
7.2 Cocoon is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door Gebruikers ingevoerde Content of de nakoming van (proces)regels door Gebruikers. Cocoon spant zich ervoor in dat Content correct wordt verwerkt en gevalideerd. Foutieve invoeringen door Gebruikers worden niet als zodanig door de Dienst herkend en zullen daardoor onjuist worden verwerkt en opgeslagen. Klant stemt ermee in dat back-ups worden gemaakt van de Content. Cocoon spant zicht ervoor in om back-up exemplaren van de Content te maken.
7.3 Als Cocoon bemerkt dat Content die met behulp van de Dienst is opgeslagen of uitgewisseld onrechtmatig is, zal zij deze Content wissen of de toegang tot deze Content blokkeren. Cocoon is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg mocht zijn.
7.4 Indien Cocoon door een derde op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatige Content of wanneer sprake is van mogelijk strafbare Content, dan is Cocoon tevens gerechtigd de Persoonsgegevens van Klant of Gebruiker te verstrekken aan de derde (enkel bij een naar oordeel van Cocoon zwaarwegend belang) of aan bevoegde instanties. Cocoon zal Klant in dat geval informeren, tenzij Cocoon dat van rechtswege is verboden.
7.5 Indien Cocoon een vermoeden krijgt dat (één van) de voorwaarden uit de vorige leden van dit artikel worden overtreden, is Cocoon gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om aan deze overtreding een einde te maken. Cocoon zal Klant hierover zo snel mogelijk informeren en haar waar mogelijk betrekken in de te nemen maatregelen. Cocoon is echter nimmer een schadevergoeding verschuldigd voor schade als gevolg van dergelijke maatregelen.
7.6 Cocoon is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde met een juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid vaststaat. Voorts is Cocoon gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
7.7 Cocoon is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Klant lijdt door een ingrijpen van Cocoon in het kader van een melding door een derde, ook niet wanneer de melding onterecht blijkt.

Artikel 8. Resellers
8.1 Klant is enkel gerechtigd om de Dienst van Cocoon, al dan niet onder haar eigen naam, door te verkopen, indien Partijen dit in een separate overeenkomst overeen zijn gekomen.

Artikel 9. IE-rechten
9.1 Alle IE-rechten op de Dienst, waaronder in ieder geval het Portaal en de Website, alsmede de via het Portaal en Dienst toegankelijk gemaakte informatie, berusten uitsluitend bij Cocoon en/of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt enkel de rechten die haar in dit artikel en/of bij Overeenkomst worden toegekend.
9.2 Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht, mag Klant de Dienst niet wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen op het Portaal. Het is Klant evenmin toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van het Portaal te achterhalen of verkrijgen alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduiding omtrent IE-rechten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.
9.3 Het is Cocoon toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar IE-rechten. Indien Cocoon door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.4 Alle IE-rechten van Klant op de Content blijven eigendom van Klant. Door gebruik te maken van de Dienst verleent de Klant Cocoon een royaltyvrije, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken en reproduceren van de Content, voor zover dit in verband met het verlenen van de Dienst noodzakelijk is en voor het uitvoeren van analyses op geanonimiseerde Content. Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is deze licentie te verlenen aan Cocoon en vrijwaart Cocoon voor aanspraken van derden ten aanzien van Content.

Artikel 10. Beschikbaarheid en ondersteuning
10.1 Cocoon zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties, tenzij Klant een SLA heeft afgenomen die dergelijke toezeggingen bevat.
10.2 Wanneer dit nodig is ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst(en), heeft Cocoon het recht om haar systemen, inclusief het Portaal en de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen. Cocoon zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Cocoon is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
10.3 Cocoon heeft het recht om haar systemen, inclusief het Portaal en de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Cocoon zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Cocoon is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke aanpassing.
10.4 Cocoon zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
10.5 Cocoon zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Cocoon is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Cocoon is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst(en) niet ten goede komt.
10.6 Enige in een SLA opgenomen compensatiebeding op grond waarvan Klant aanspraak kan maken op een vergoeding indien Cocoon niet presteert zoals overeengekomen, moet beschouwd worden als boetebeding zoals beschreven in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (titel 1, afdeling 9, paragraaf 4).
10.7 Storingen kunnen gemeld worden door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat vermeld staat op de website van Cocoon. Storingen kunnen ook gemeld worden via het algemene telefoonnummer, zoals vermeld op de website van Cocoon.

Artikel 11. Verwerking van Persoonsgegevens
11.1 Het gebruik van de Dienst kan de verwerking van Persoonsgegevens met zich meebrengen. Cocoon fungeert daarbij als bewerker zoals bedoeld in artikel 1 onder e van de Wet bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”). Klant wordt met betrekking tot deze Persoonsgegevens aangemerkt als verantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wbp en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven.
11.2 Cocoon zal de Persoonsgegevens die zij van Klant ontvangt uitsluitend verwerken in opdracht van de Klant en in het kader van de Dienst en/of voor overige met Klant overeengekomen doeleinden, waarbij Cocoon zich zal inspannen om de schriftelijke en redelijke instructies van Klant met betrekking tot de Persoonsgegevens op te volgen. Klant garandeert dat de opdracht tot verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3 Klant garandeert (i) dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de Wbp, voldoet ten aanzien van de Persoonsgegevens. Klant staat er jegens Cocoon voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, (ii) dat zij gerechtigd is om de Persoonsgegevens aan Cocoon te verstrekken, en (iii) dat zij gerechtigd is Cocoon als bewerker van de betreffende Persoonsgegevens in te schakelen en Cocoon het recht te verlenen om zelf (sub)bewerkers in te schakelen.
11.4 Klant vrijwaart Cocoon volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens door Cocoon en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Klant.

Artikel 12. Geheimhouding
12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
12.2 Deze plicht tot strikte geheimhouding geldt voor de looptijd van de Overeenkomst en tot twee jaar na het ten einde komen van de Overeenkomst.
12.3 Cocoon is gerechtigd aan derden te tonen dat zij Diensten levert aan Klant teneinde haar Diensten te promoten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Cocoon voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Cocoon, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Cocoon ter zake van directe schade is per kalenderjaar is beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Cocoon ter zake uitkeert, en indien de verzekeraar van Cocoon niet of slechts beperkt uitkeert beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Klant aan Cocoon heeft betaald in de maand voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
zaakschade;
redelijkerwijs gemaakte onkosten die Klant zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Cocoon in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, behoudens in het geval de Overeenkomst door Klant is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van Klant) (artikel 6:265 BW);
redelijkerwijs door Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
13.3 Iedere aansprakelijkheid van Cocoon anders dan voor directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, verlies, verwisseling of beschadiging van Content of andere elektronische gegevens of software en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.
13.4 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Cocoon of haar bestuurders.
13.5 Cocoon is nimmer aansprakelijk voor schade in het geval van Overmacht, zoals bepaald in Artikel 14.
13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cocoon meldt.

Artikel 14. Overmacht
14.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (zoals SYN flood, DoS of DDoS-attacks), stroomstoringen en gevallen waarin Cocoon door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Cocoon kan worden gevergd, heeft Cocoon het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te beëindigen wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15. Vergoeding en betaling
15.1 Voor het leveren van de Diensten dient Klant een vergoeding of vergoedingen te betalen aan Cocoon.
15.2 De voornoemde vergoeding(en) worden nader gespecificeerd in de Offerte en/of Overeenkomst.
15.3 Facturen worden elektronisch toegezonden. Klant stemt in met deze wijze van factureren.
15.4 Een factuur dient binnen 14 kalenderdagen betaald te worden, gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij anders aangegeven in de Offerte of Overeenkomst.
15.5 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Cocoon gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen, eerst na verloop van drie maanden vanaf het moment waarop de Overeenkomst is aangegaan. Cocoon zal Klant ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.
15.6 Na het verstrijken van de in lid genoemde betalingstermijn is de Klant, die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
15.7 Indien een door Klant verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Cocoon.
15.8 Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
15.9 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
15.10 Cocoon is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat de Klant voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.
15.11 Cocoon is gerechtigd bedragen die zij van Klant te vorderen heeft te verrekenen. Klant is nimmer gerechtigd bedragen van Cocoon te verrekenen.
15.12 Klant kan de betaling van facturen in geen geval opschorten.
15.13 Indien Klant meerdere Diensten afneemt en de betaling van een enkele Dienst niet binnen de betalingstermijn voldoet, zijn de vorderingen ten aanzien van de andere afgenomen Diensten direct opeisbaar. Bovendien is het Cocoon toegestaan ook de andere Diensten op te schorten of de Overeenkomsten te beëindigen, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 16. Wijzigen algemene voorwaarden
16.1 Cocoon behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving aan Klant.
16.3 Indien Klant een wijziging van deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen deze datum.
16.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Bij voornoemde wijzigingen is Cocoon niet verplicht om ze vooraf bekend te maken.
16.5 Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel.

Artikel 17. Gevolgen van beëindiging
17.1 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervallen per direct alle door Cocoon aan Klant verleende rechten en zal Klant zich onthouden van het verstrekken van (sub)licenties aan nieuwe Gebruikers.
17.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Cocoon de Content vernietigen en is Cocoon niet langer verantwoordelijk voor het behoud van de Content in de omgeving van Klant in het Portaal. De Content zal aan Klant ter beschikking worden gesteld, mits Klant dat binnen één maand na de beëindiging van de Overeenkomst schriftelijk aan Cocoon verzoekt. In dat geval is Artikel 17.3 van toepassing.
17.3 Cocoon zal de Content op kosten van Klant in een algemeen leesbaar bestandsformaat aan Klant ter beschikking stellen, mits Klant daartoe binnen één maand na beëindiging schriftelijk aan Cocoon verzoekt en tussen Partijen overeenstemming is bereikt over de na te noemen voorwaarden. Als Cocoon een verzoek ontvangt, zal zij een voorstel doen aan Klant voor de over te dragen Content, de vergoeding en de overige voorwaarden van de overdracht. Cocoon staat niet in voor de beschikbaarheid, volledigheid, integriteit en bruikbaarheid van de Content. Cocoon is niet gehouden om de ter beschikking gestelde Content te converteren of anderszins gebruiksgereed te maken.
17.4 De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

Artikel 18. Overige bepalingen
18.1 Klant is ermee akkoord dat Cocoon de op grond van de algemene voorwaarden en Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Klant, aan een derde kan overdragen. Indien Klant de op grond van de algemene voorwaarden of Overeenkomst aan haar toekomende rechten wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van Cocoon vereist.
18.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
18.3 De door Cocoon ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en logbestanden, bijvoorbeeld over het aantal ingekochte en verzonden berichten, gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
18.4 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
18.5 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.6 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank te Amsterdam.